Biblioteka

 

 

 

 

 

Biblioteka jest czynna:

 

poniedziałek od 8.00 do 15.00 

 

wtorek od 8.00 do 13.30

 

środa od 8.00 do 11:30, 12:30 do 14:30

 

czwartek  od 08:00 do 15:00

 

 piątek od 8.00 do 13:00

 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz:

 

 

 

 

Katarzyna Bujak 

 

 

 

 

 

 Czym jest biblioteka szkolna?

 

„Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji programów nauczania i wychowania,

edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu

nauczycieli; a także realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.”[1]

 

 

 • Z biblioteki mogą bezpłatnie korzystać: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 • Prawa i obowiązki użytkownika określa regulamin biblioteki i regulamin czytelni.
 • Sposób wypożyczani oraz korzystania z bezpłatnych podręczników określa regulamin wypożyczania i korzystania z bezpłatnych podręczników.
 • Bibliotek czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczycieli bibliotekarzy.
 • Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni, magazynu.
 • W bibliotece ralizowane są zadania pedagogiczne oraz biblioteczno -techniczne do których zalicza się:
 • organizację struktury biblioteki;
 • ewidencję zbiorów;
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów;
 • opracowywanie zbiorów;
 • skontrum zbiorów;
 • działalność informacyjna i marketing biblioteczny;
 • współprca ze środowiskiem szkolnym, lokalnym i zawodowym.

 [1] Definicja sformułowana przez Naczelny Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zgodności z prawem uchwały Rady Gminy dotyczącej połączenia biblioteki szkolnej i filii biblioteki publicznej. Tę definicję przywołało Biuro Analiz Sejmowych w opinii dla Nadzwyczajnej Komisji „Przyjazne Państwo” w 2009 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o bibliotekach.

Autor: KJB

Artykuły